page-header

آشنایی با داروها

چربی خون

جم ­فیبروزیل

جم­فیبروزیل به عنوان تنظیم کننده چربی در کاهش سطح تری­گلیسیرید سرمی بیماران...

بیشتر بخوانید
آتورواستاتین

آتورواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
سیمواستاتین

سیمواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
لوواستاتین

لوواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
رزواستاتین

رزواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
پوزارکس

پوزارکس به عنوان مهار کننده گیرنده آنژیوتانسین، در درمان فشارخون بالا، نفروپاتی...

بیشتر بخوانید
کارودیلول

کارودیلول به عنوان مهار کننده غیر انتخابی گیرنده های آلفا و بتا-آدنرژیک...

بیشتر بخوانید
متوپرولول

متوپرولول به عنوان مسدود کننده گیرنده بتا در درمان پرفشاری خون، آنژین...

بیشتر بخوانید

اختلالات چربی خون

جم ­فیبروزیل

جم­فیبروزیل به عنوان تنظیم کننده چربی در کاهش سطح تری­گلیسیرید سرمی بیماران...

بیشتر بخوانید
آتورواستاتین

آتورواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
سیمواستاتین

سیمواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
لوواستاتین

لوواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
رزواستاتین

رزواستاتین به عنوان مهار کننده آنزیم HMG-CoA ردکتاز (آنزیم کلیدی در فرآیند...

بیشتر بخوانید
به بالای صفحه بازگردید