اگر تحت نظر چند پزشک هستید، حتما به هر یک لیست کامل سایر داروهای مصرفی خود را ارائه دهید.