داروسازی پورسینا شما را به بازدید از غرفه این شرکت (D-175) در پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما دعوت مینماید.