واحد فني و مهندسي

واحد فني و مهندسي شركت داروسازي پورسينا با نيروهاي حرفه اي خود وظيفه كنترل، تعمير و نگهداري كليه تجهيزات و دستگاه هاي كارخانه را برعهده دارد. بعلاوه كنترل عملكرد كليه تاَسيسات و سيستم هاي برق ، گاز و آب و حفظ و نگهداري ساختمان ها برعهده اين واحد مي باشد.