واحد برنامه ريزي وانبار

واحد برنامه ريزي و انبار شركت داروسازي پورسينا براساس اولويت هاي تعيين شده شركت و با استفاده از گزارشات واحد فروش، ، موجودي مواد اوليه و ظرفيت توليد، برنامه ريزي توليد را انجام مي دهد و در اين راستا به آماده سازي و توزين مواد اوليه  جهت توليد محصول نيز مي پردازد.

از ديگر وظايف اين واحد مديريت و كنترل انبارها از نظر ورود و خروج مواد، دما، رطوبت و تاريخ انقضا مواد اوليه و محصولات مي باشد. لازم به ذكر مي باشد كه كارخانه پورسينا داراي انبارهاي متنوعي از جمله انبار مواد اوليه، انبار مواد بسته بندي و انبار محصول نهايي مي باشد.